Mô tả danh mục:

Kệ mica trưng bày sản phẩm: Được sử dụng để trưng bày các sản phẩm, sắp đặp các sản phẩm trên kệ một cách chuyên nghiệp. Làm cho sản phẩm thu hút và nổi bật hơn. Tiếp cận tốt hơn, cũng như cung cấp tốt hơn thông tin tới quý khách hàng